Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

19. neděle v mezidobí (B)

Evangelium on-life

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‚Sestoupil jsem z nebe?‘“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepř… [Zobrazit celý text]

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‚Sestoupil jsem z nebe?‘“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“

(Jan 6,41-51)

Minulou neděli jsem si povzdychl, že to má s námi Pán Bůh těžké. Přichází k nám se svou láskou a my mu prohrabáváme tašky, abychom zjistili, co dobrého nám přinesl. V dnešním textu evangelia to není o mnoho lepší. Pána Boha už nebavilo povídat si s námi skrze proroky a kdoví jaké další prostředníky. Jednoho dne se prostě rozhodl, že na dveře svého lidu zaklepe osobně. A zase to nevyšlo. Prý byl příliš z masa a kostí.

Kristus se na ně nezlobí, dokonce je uklidňuje. Nehádejte se. Můj nebeský původ může poznat stejně jenom ten, kdo se už dříve nechal učit a vést od Otce. A zde je jádro dnešního textu. Pokud chceme poznat Krista a jíst ho jako chléb, který dává život věčný, je třeba slyšet Otce a učit se od něho. Kristus nás zde zcela správně směřuje k tomu, komu se sám plně dává. K Otci. Říká nám, že Otce lze slyšet, a tím, co slyšíme, se máme učit. Teprve ten, kdo vstoupí do procesu naslouchání Bohu a učení se skrze slyšené, je schopen v mase a kostech Ježíše Nazaretského rozpoznat jeho Boží synovství. A pak v chlebu a vínu rozpoznávat jeho tělo a krev.

Jak a kde můžeme slyšet Otce, abychom se skrze slyšené mohli učit? Možná čekáte, že začnu vyjmenovávat osvědčené metody a prostředky, jako je Písmo, modlitba a další. To také. Otce lze slyšet skrze nejrůznější kanály, ale nejvíce uvnitř nás samých, v našem srdci, ve svědomí. Tam, v té nejsvětější svatyni nás Otec volá do vyučovacích hodin. A co je hlavním vyučovacím předmětem? Dává se nám znát ve skrytu a skrze nepatrná hnutí mysli i události našich životů. Učí nás tak být citlivými na běžné, obyčejné maličkosti, které bychom jinak zcela přehlédli a nic hlubšího v nich nerozpoznávali. A tím v nás buduje schopnost vidět v Kristu někoho více než jen tesaře z Nazareta. Nejdůležitější kázání a duchovní cvičení tedy můžeme a máme dostávat od Otce. Žádné exercicie nám nedají tolik jako pozorné, každodenní vnímání všeho, co nám Bůh do našeho života posílá.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

05. 06. 2018

31. 05. 2018

14. 05. 2018

23. 04. 2018

31. 01. 2018


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz