Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Předchozí

ROBERT KARDINÁL SARAH S NICOLASEM DIATEM

SÍLA TICHA – PROTI DIKTATUŘE HLUKU

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ HESPERION 2018


1. Každý den je důležité udělat si chvíli ticha a v ní stanovit obrysy své další činnosti.
2. Ticho není pouhá nepřítomnost slova, ale zbavení se zbytečných slov proto, abychom mohli slyšet Slovo.
3. Hospodin v hluku není. Jeho hlas je tichý a jemný. Jestliže je modlitba pozvednutím duše k Bohu, pak ono pozvednutí nemůže být hlučnou a uřvanou sebeprezentací.
4. Ježíš je tichý a pokorného srdce, a pokud ho máme následovat, musíme mu být podobní.
5. I když jsme těžkým hříchem přišli o milost posvěcující, je Bůh stále přítomný jako ten, kdo je připraven s námi obnovit plné společenství, které bylo naším hříchem narušeno.
6. Ticho je obtížné, uschopňuje však člověka k tomu, aby se dal vést Bohem.
7. Boží milosti se na člověka vylévají skrze Písmo svaté, jemuž nasloucháme a o němž v tichu uvažujeme.
8. Při úkonu proměňování zastává kněz úlohu Krista. Nehleď na jejich lidskou podobu, ale na milost jejich služby.
9. Bez ticha neexistuje odpočinutí, pokoj ani vnitřní život. Ticho je přátelství a láska, vnitřní harmonie a pokoj. Ticho a pokoj jdou ruku v ruce.
10. Zvuky a vášně nás odcizují sobě samým, zatímco ticho vždy nutí člověka, aby si kladl otázky o životě.
11. Mlčení zraku spočívá v umění zavřít oči, abychom v nejhlubších a nejintimnějších oblastech své bytosti kontemplovali Boha, který je v nás.
12. Pokora a modlitba se prohlubují v té míře, jak sluch, duch a jazyk v tichosti přebývají s Bohem, neboť Bůh promlouvá v tichu srdce.
13. Věnujme hodně času Bohu, adoraci a modlitbě. Nechme se hojně a bez ustání živit Božím slovem. Je třeba dlouhé doby k tomu, aby naše srdce zpokornělo v kontaktu s Nejsvětější svátostí a dalo se proniknout Boží láskou.
14. Svět se točí, ale kříž zůstává stát.
15. Ticho je důležitější než každé jiné lidské dílo, protože vyjadřuje Boha. Skutečná revoluce pochází z ticha a vede nás k Bohu a k ostatním, abychom jim pokorně a velkoryse sloužili.
16. Bůh je přítomný v naší duši nejen tehdy, když jsme v kostele, ale i v každou chvíli.
17. Bůh je ticho a toto Boží ticho bydlí v člověku. V Bohu jsme neoddělitelně spojeni s tichem.
18. Na světě není místo, kde by byl Bůh přítomen více než v lidském srdci. Srdce je skutečně Božím příbytkem, chrámem ticha.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz